dissabte, 11 de setembre de 2021

Em dic Valls, Pau Valls Ribés

(Article publicat originalment a El 3 de Vuit, el 3/09/2021)


El carrer de Valls de Vilafranca és un carrer que molta gent, fins i tot estudiosos de la vila com Enric Regull i Pere Mas i Perera (i Antoni Massanell, en un primer moment), li han atribuït un origen equivocat, relacionat amb la capital de l’Alt Camp. El 26 de maig de 1879 l’Ajuntament aprovava un projecte de parcel·lació d’una finca situada als afores de la vila, en una partida de terra anomenada el Pouet o les Cases Noves. El projecte incloïa la perllongació del carrer de Montserrat i d’un altre que encara no tenia nom, i l’obertura de dos carrers nous. L’acord preveia el bateig d’aquests carrers amb els noms Pati del Gall («Quinta del Gallo»), Valls i Nord. El carrer de Valls, al voltant del qual s’articula tota la parcel·lació, està dedicat al propietari de la finca i promotor de la urbanització: Pau Valls Ribés.
 

Plànol parcel·lari presentat per Pau Valls Ribés el 1879 (ACAP)


M. Àngels Alió (veg. Projectes i realitat d'un procés urbà decimonònic. Vilafranca del Penedès 1865-1839. 1986:59) registra que el primer projecte de parcel·lació de la finca de Pau Valls data del 1870, tot i que no consta a les actes del ple de l’Ajuntament. Si es confirmés aquesta data, ens trobaríem davant del primer projecte urbanístic modern de Vilafranca. Tanmateix, les turbulències polítiques i socials provocades per la Tercera Guerra Carlina (1872-1876), que afectà directament la vila fins al punt d’haver de fortificar les entrades i construir quatre torres de defensa per por dels atacs, degueren fer impossible endegar obres als ravals de la vila amb seguretat.

Finalment, com hem dit, el 1879 s’aprova el projecte de Pau Valls, el qual va veure (literalment!) com se li dedicava el carrer que donava accés a les parcel·les que aniria venent a partir d’aleshores. En aquella època era habitual dedicar els carrers als propietaris urbanitzadors en vida seva, com els següents: Amàlia Soler, Manuel Vidal Rollán (carrer de Rollán), Teresa Folquet Bonet (carrer de Folquet), Albert Moliner, Joan Alcover Milà (passatge d’Alcover), Antoni Vidal i Verdaguer (carrer de Vidal)... El projecte estava firmat per l’arquitecte Adrià Casademunt Vidal, que també firmaria la remodelació del Mercat de la Carn i l’alineació d’algunes cases de la plaça de la Constitució i de la rambla de Sant Francesc (veg. Joan Rosselló et al., Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. 1992:99-101).


Qui era Pau Valls?

Pau Valls Ribés va néixer a Castellvell del Camp (Baix Camp) el 19 de desembre de 1828, batejat a Reus l’endemà. Era fill de Joan, pagès, i de Maria. Va tenir tres germanes més grans. El 1842 va morir el seu pare, i el 1846, la seva mare. Amb 18 anys, orfe, passa a viure a Vilafranca, amb totes les seves germanes. Una d’elles ja hi vivia feia anys i allà s’hi casaran tots: Pau, primer amb la vilafranquina Josepa Grau l’1 de novembre de 1851, que morí, i, en segones núpcies, el 6 de març de 1855 amb Maria Giralt i Rovira. Pau consta com a rajoler, com ho havia estat el seu padrí de Castellvell, i com ho serà el seu fill gran Pau Valls Giralt (per cert, també casat amb una vilafranquina, la viuda Consol Regàs Giralt).
Pau Valls Ribés i la seva esposa, la vilafranquina Maria Giralt Rovira (fotografia cedida per Consol Llauradó Valls)

D’alguna manera, potser amb els guanys de la venda d’una finca a Castellvell heretada de la seva mare (1855) o tal vegada amb el dot o l’herència del primer matrimoni o el dot del segon, va tenir la capacitat d’adquirir propietats a Vilafranca: tenia una casa a l’avinguda de Tarragona, una finca prop del Pont Vell i també la finca on es farien parcel·les al llarg del carrer amb el seu nom. Hem documentat que aquesta finca la va comprar en dos actes notarials successius, el 1852 (amb tan sols 24 anys) i el 1866, a l’hisendat Marià Miret, veí de Barcelona. La finca es descriu així: «tros de terra... part del camp anomenat pon nou o pohuet... immediat a las parets del arrabal de la mateixa [vila] anomenat de la Font, y detrás de les casas novas... Confrontant lo descrit tros de terra de solixent y migdia amb terra del mateix camp del Pont nou o pohuet, a Ponent ab la carretera que del arrabal de la Font se dirigeix a la vila de Sant Sadurní de Noya i a tramuntana ab la nova que condueix a Igualada» (protocol del notari Lino Ubach del 6/12/1852).

Probablement ja amb un bon nivell econòmic, el 1878 passa a viure amb la família (esposa i tres fills) a Tarragona, al carrer d’August; posteriorment es trasllada a viure a la carretera de Castelló (actualment, carrer de Ramón y Cajal de la mateixa ciutat), on hi té una bòbila que funcionarà fins a la Guerra Civil. Aquí morirà el 2 de juliol de 1900, amb 72 anys, encara amb l’etiqueta de «rajoler».

Com hem dit, el seu fill Pau Valls Giralt va continuar l‘ofici de rajoler a la mateixa bòbila i els seus descendents l’anaren transformant en un negoci de venda de materials de construcció. La progressiva integració del carrer a la xarxa urbana va fer que es construïssin a l’indret blocs de pisos, on actualment encara viuen descendents de Pau Valls Ribés.

Albarà de la bòbila de Pau Valls de Tarragona

Aquesta és la història del nom d’aquest discret carrer, que de cap manera s’ha de confondre amb la ciutat de l’Alt Camp. Tal vegada s’aclariria retolant el carrer amb el nom complet?

(Agraeixo la informació aportada per Consol Llauradó Valls i Joan Solé Bordes, i l’ajut de Daniel Sancho.)

diumenge, 18 de juliol de 2021

Una mica més sobre el pati del Gall

Fa un temps vam fer un apunt sobre el carrer del pati del Gall, on explicàvem l'origen del nom. També dèiem que aquest indret s'havia documentat com a "hort del Rovira" o "del Rovireta", sense saber-ne el motiu. Gràcies a una consulta al Registre de la Propietat (passant per caixa, és clar!), ara podem dir que el nom "Rovira" ve d'un antic propietari, si més no així apareix en una anotació del 1866: Bonaventura Rovira Rigual. Un any després, la finca ja pertanyia a un altre propietari i va anar passant per diverses mans fins que, com dèiem, el 1936 va passar a mans de la família Cartró.

Per cert, que es confirma que davant de la finca hi passava el camí de Porroig (avui, la prolomgació del carrer del Pati del Gall): "Linda por Oriente y Cierzo, o sea por la izquierda y por la espalda con tierras de Don Mariano Miret; por Mediodía, o sea por su frente, con dicho camino de Porroig; i por Poniente, o sea por la derecha, con el camino carretero que de la presente villa dirige a la de San Saturnino de Noya.» (1866).

dissabte, 10 de juliol de 2021

On era l’hort d’en Tord?

La gràcia de posar a disposició del públic resultats d’alguna d’investigació, en forma de llibre o article, és que facilites que qui ho llegeixi pugui aportar informació suplementària o corregir algun error. En el cas del lloc vilafranquí «hort d’en Tort» han passat totes dues coses.
La Sra. Montserrat Totosaus, actualment resident a Barcelona però amb casa a Vilafranca, es va posar en contacte amb mi per ampliar la informació sobre aquest indret al llibre Noms de lloc del terme de Vilafranca del Penedès. Gràcies a la vasta documentació que conserva la Sra. Totosaus, hem pogut refer tota l’explicació que ve a continuació. Nosaltres vam escriure:

Hort d’en Tort. Hort que estava situat al carrer del General Prim: "...la actual calle de los Cordeleros que entonces la cerraban algunas cercas entre ellas las del llamado Hort d'en Tort..." (Apuntes 1887:269). No en tenim més referències.

D’entrada, la rectificació. L’hort susdit era la parcel·la que actualment ocupen els números 19 a 25 del carrer d’Hermenegild Clascar. Per tant, no era al carrer del General Prim. La confusió va venir del fet que l’únic testimoni que en tenia el situava al carrer dels Corders, el qual comprenia des del carrer General Prim fins al d’Hermengild Clascar. I en escriure-ho, el vaig situar al tram de carrer incorrecte. Encara podríem rectificar la grafia: segons li consta a la Sra. Totosaus, a les escriptures el cognom surt escrit amb «d». M’ho confirma Daniel Sancho, autor del llibre sobre Amàlia Soler i de Tord (amb qui més avall veurem la relació amb el tema d’aquest apunt): fins al segle XVII troba el cognom d’aquesta nissaga escrit amb «t», però a partir d’aleshores el documenta amb «d». Atès que desconeixem fefaentment l’origen del cognom, potser sí que cal reescriure l’indret amb la forma més documentada, «hort d’en Tord».

En segon lloc, l’ampliació. Aquest hort era una finca dels Tord d’Olzinelles (la Felisa Tord d’Olzinelles va ser la mare d’Amàlia Soler). Una part (números de carrer 15-19) va ser adquirida per Antoni Via Oliveres, i els seus hereus, Joaquim i Alberta Inglada Via, van fer-hi edificar l'Asil el 1915, inaugurat el 1916.

L'altra part de l'hort, Lluís Cases i de Tord, fill de Brígida de Tord i d'Olzinelles, la va vendre el 1889 a Vicenç Mestres Tauler, que el 1904, a la part tocant al carrer Clascar, hi fa construir un magatzem modernista a l'arquitecte Santiago Güell per acollir un establiment de compravenda de vi. Els seus fills continuen el negoci al mateix lloc fins que el 1915 Concepció Mestres i Juvé l’hereta del seu pare i el 1919 el ven a un altre comerciant de vi, d’origen francès: Hipòlit Cartoux Dumas. Aquest el 1924 ven l’edifici a Josep Martorell Roca, el qual el 1929 encarrega a l'arquitecte Santiago Güell que edifiqui un pis sobre el magatzem que ell mateix havia projectat. Així comença la casa Martorell i pren l’aspecte que encara té actualment. Cal Martorell va ser un establiment de venda de gra, regentat primer per Josep i després per la seva filla Nati, que es casa amb Jaume Totosaus. Posteriorment, a la part que donava al carrer d’Oriol s’hi van edificar pisos, i el magatzem va arribar a ser un local d’esquaix i actualment hi ha un negoci de trasters, regentat pels descendents de la família.

Vista tota aquesta documentació, creiem que ara tocaria una altra rectificació, però no a nosaltres, sinó a l’Ajuntament. A la façana de la casa hi ha una placa que diu “Casa Mestre i Juvé. “Casa Martorell” i en un fullet turístic sobre la ruta modernista a Vilafranca surt com a «Casa Vicens Mestre, 1903». És obvi dir que en primer lloc el cognom ha de ser amb «s» i en segon lloc s’haurien d’unificar el nom a la placa i al fullet, que pensem que hauria de ser «Casa Vicenç Mestres Tauler» [qui la va edificar] i «Casa [o cal] Martorell» [referit a qui la va reformar el 1929 i tal com s’ha conegut durant el segle XX].dimarts, 25 de maig de 2021

On era el gall del carrer del Pati del Gall?

A la cantonada dels carrers del Nord i del Pati del Gall de Vilafranca hi ha un bloc de pisos mastodòntic, que amaga (completament!) l’origen del nom del carrer. En aquesta cantonada, fins al 1972, hi havia una masia amb un pati tancat, un brollador al mig (amb una estàtua d’un pastor o d’un pagès ajagut) i uns corrals. Des del 1960 hi vivia la família Cartró, carnissers amb orígens a Can Cartró, tot i que ja era propietat de la família des del 1930.

Resulta que aquesta masia estava coronada per un gall penell, que, com podeu imaginar, és el que li donava nom, a la masia i a tot el solar o pati (noms que a Vilafranca són sinònims). Quan pel seu davant es va obrir el carrer seguint el projecte d’urbanització de la zona presentat per Pau Valls Ribés, aquest carrer va ser batejat el 26 de maig de 1879 amb el nom de «Quinta del Gallo». (Al mateix temps s'obre el carrer de Valls, ja amb aquest nom, i el carrer del Nord, nom que s’aprova el mateix dia.) Una quinta (en castellà) era una peça de terra, per la qual en teoria el pagès pagava 1/5 part del fruit al propietari.

Abans de l’enderrocament de la masia, el Museu es va interessar per conservar el gall penell, però estava en males condicions. De fet, com hem vist, devia tenir més d’un segle d’antiguitat.

Diversos documents del segle XIX (concretament des del 1863 i en documentació successiva), d'aquest indret en diuen "hort del Rovira" o "del Rovireta". No hem pogut esbrinar si abans que la família Cartró adquirís la masia i la finca pertanyia a algú amb aquest cognom o renom.

En aquest plànol es veu perfectament delimitats el pati i la masia ("Plano industrial y comercial de Vilafranca del Panadés". 1889. IGCC)

Segons un mapa parcel·lari del 1851, en aquest punt confluïen l'antic camí de Barcelona, el camí de Porroig i un camí que enllaçava el camí de l'Espirall amb el pont del Carril. Devia ser, per tant, un lloc de pas important.
Fotografia aèria, encara amb el pati i la masia intactes ("Fotoplano de Vilafranca del Panades". 1948. IGCC)
 
La família Cartró no ha conservat fotografies de la masia i el pati, però sí un quadre, en què es veu clarament el gall al capdamunt:


Fotografia d'un quadre amb el pati i la masia, cedida per la família Cartró (agost 2020)


dijous, 6 de maig de 2021

Molts noms i pocs rius


Els que tenim aquesta rara afició de recopilar i estudiar noms de lloc sabem que una mateixa realitat es pot conèixer amb diferents. És clar que molts indrets s’han dit de manera diferent segons l’època. Mireu, sense anar més lluny, els canvis que pateixen els carrers i les places, com hem explicat diverses vegades en aquest blog (vegeu La plaça més republicana o La travessia d’Àngel Guimerà per Vilafranca).

Però aquesta mirada diacrònica no és l’única per observar la multiplicació de noms. En una mateixa època hi ha llocs que s’anomenen de diverses maneres, en funció de molts factors (per exemple, el nom oficial de plaça de Manuel Milà i Fontanals conviu amb el de plaça dels Porcs). Avui exposem els diferents noms que reben els cursos fluvials.

Tots els rius del món, tot i que sempre hi ha un nom amb què són preferentment coneguts, tenen altres noms, normalment aplicats als seus trams. Per exemple, a l’Amazones els peruans li diuen Marañón fins a Iquitos i els brasilers l’anomenen Solimões des que entra al Brasil fins que se li ajunta el seu afluent Río Negro. Sense anar tan lluny, el riu Foix a Vilafranca és anomenat riera de la Bleda quan frega la línia de terme, ben a prop del nucli de la Bleda.

Exemplifiquem-ho a casa nostra. El terme vilafranquí el travessen dos cursos fluvials principals, a banda i banda del nucli urbà, i alguns afluents seus. El cas més paradigmàtic és el torrent de la Torreta. Abans, tinguem ben present que els rius i rieres sempre tenen un nom relacionat amb el lloc d’on ve o per on passa (mai relacionat amb el lloc on es dirigeix, cosa que és pròpia dels camins). El nom Torreta és el nom del primer tram del torrent, que correspon a la masia de la Torreta, on neix; més avall passa a dir-se de l’Adoberia, en referència a una adoberia que hi havia al marge esquerre, prop del pont Vell; mes avall, del Pont Nou, quan passa per la masia d’aquest nom; tot seguit, de Melió, quan travessa aquesta partida; més avall, del Molí d’en Rovira, en referència a aquest molí; i abans de sortir del terme, de Santa Digna, quan travessa aquesta partida. Ja fora el terme s’anomena riera de Vilafranca.

Afluents del torrent de la Torreta són la riera de les Comes, un indret vora la Granada, on neix, o rasa de Porroig, quan passa pel costat d’aquesta masia. I més avall, se li ajunta el torrent de Sant Cugat, dels Cinc Ponts o de Santa Maria (dels Horts), referències totes elles ben clares, que corresponen a diferents trams.

L’altre curs d’aigua principal del terme és la riera de Llitrà. Aquest és el nom que se li dona a Vilafranca, però més amunt es diu riera de la Maçana, de les Graus o de Vilobí.

En tots els casos, la feina és per al cartògraf, de decidir quin nom retolar al mapa. Si hi caben tots, s’hi posen tots, però quan el mapa té una escala més petita, només n'hi cap un.

dimecres, 14 d’abril de 2021

La plaça més republicana de Vilafranca

Postal amb la plaça de la República

A Vilafranca hi ha una plaça que ha estat tres vegades republicana: la plaça de l’Estació. Aquesta plaça es va anar configurant des del moment de construir-s’hi l’estació del ferrocarril. L'actual edifici data del 1909, i substituïa el que s'havia construït per a l'arribada del tren a la vila el 1865. Des d’aquest moment, el nom amb què es devia conèixer l’espai devia ser el de plaça de l’Estació, atès que així apareix en documents oficials i a la premsa local com a mínim des del 1871.

Però el 1892 inicia un periple de 85 anys en què ha tingut 4 noms diferents, un dels quals s’ha repetit 3 vegades: el de plaça de la República. Per tant, 7 acords municipals diferents per canviar-li el nom. És un clar exemple de l’aprofitament de la toponímia urbana per a propaganda ideològica.

El primer nom oficial s’estableix el 1892 i és el de plaça de la República (naturalment, una referència a la Primera República Espanyola (1873-1874) o tal vegada al desig de l'adveniment d'una nova república). El 1902, uns veïns de la rambla demanen que aquesta es dediqui al doctor Robert, que havia estat alcalde de Barcelona, però l’Ajuntament posa el nom del polític (que havia mort dies abans) a la plaça de l’Estació, eliminant doncs la referència republicana.

Quatre anys més tard, el 1906, 16 veïns demanen que es torni a recuperar el nom República, cosa que s’aprova l’1 d’agost de 1906. Sembla que l’argument fou que s’havia presentat un recurs al governador civil en contra del bateig del 1902, però com que aquest no havia donat resposta, el ple va votar restituir el nom que tenia.

Aquest nom dura fins al 1927, en què la Comissió Permanent, en motiu del "Cumpleaños y Bodas de Plata de la coronación del Rey Alfonso XIII", a proposta de la Unión Patriótica (partit catòlic i conservador), aprova el nom de plaça de Alfonso XIII. Aquest dura només tres anys, ja que el 3 d’abril de 1930 s’acorda recuperar el nom republicà. Com és obvi, aquests canvis tenen a veure amb el partit dominant a l’Ajuntament.

L’arribada de la Dictadura va comportar l’eliminació de totes les referències republicanes del nomenclàtor. El 9 de febrer de 1939, en un acord en què es canvien 42 noms de carrers (!), per a la plaça s’escull el nom del Sagrado Corazón perquè (segons Arnabat, Ramon; Castillo, Jesús; Sancho, Daniel (2009b). La repressió del primer franquisme a l’Alt Penedès (1939-1948). Cossetània edicions) l’alcalde "Joan Francesch  [...] havia tingut una "aparició" en la qual el Sagrat Cor li demanava de tenir una plaça a la vila".

Finalment, el 19 d’octubre de 1977 torna a canviar de nom i en aquest cas s’escull com a nom oficial el que de ben segur, durant tots aquests anys, era el que els vilafranquins devien utilitzar habitualment: la plaça de l'Estació («plaza que vulgarmente se denomina de la Estación»).

divendres, 2 d’abril de 2021

Curiositats de carrer (II): la placeta del Cep

El 4 d'abril del 2005 es va aprovar el nom «Cep» a un passatge del barri del Molí d’en Rovira, concretament un pas al darrere d’un edifici situat a la cantonada de l’avinguda de Barcelona amb el carrer de Melió. Pels motius que siguin (penso que ja devia estar planificat així), aquest edifici es va enderrocar i la Junta de Govern Local, el 25 de febrer de 2011, va decidir que tot l’espai resultant (incloent el passatge) es reanomenaria placeta del Cep. És un cas ben poc habitual, en què no es canvia el nom específic del carrer, sinó el genèric.

És curiós, però, que allà mateix comença un carrer batejat el 14 de desembre de 1959 (juntament amb altres set carrers) que es diu «carrer de la Vinya» (originalment, «de la Vid»), o sigui, pràcticament un sinònim de l’anterior. De fet, quan aquest es va batejar, en una carta al director publicada a Acció (9/01/1959) es criticava haver escollit aquest nom («Vid») i es suggeria, precisament, «Cep» o «Vinya», noms que no es farien tan estranys als vilafranquins.

M’agrada destacar que aquest cas compleix el somni humit de qualsevol cartògraf: a un espai petit, un nom curt. I això no passa sempre...

Any 1948: es comença a formar el carrer de Melió

Any 2000: el carrer encara sense obrir


Plànol 2010


Any 2020: la placeta del Cep